מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים בתוסף NeaText (להלן: "התוסף"), וכיצד משתמש התוסף במידע, הנמסר על-ידי המשתמשים בתוסף או הנאסף בעת השימוש בו. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

  1. פרטיך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") המשוייכים לחשבון ממנו אתה עושה שימוש בתוסף, כמו גם התכנים בגוף מסמכי ה-Google Docs (להלן: "המידע"), אינם נשמרים או מאוחסנים במאגר חיצוני על ידי מפתחי NeaText.

  2. מפתחי NeaText אינם מעוניינים לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלספק בכל דרך שהיא כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור למפתחי NeaText ו/או תפרסם באמצעות כל אמצעי לצורך פרסום (למשל בקבוצת התמיכה הטכנית בפייסבוק, פורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפתחי NeaText רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפתחי NeaText ו/או תפרסם כמוסבר.

  3. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, מפתחי NeaText יימנעו, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת. במקרה זה רשאים מפתחי NeaText למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

  4. מפתחי NeaText רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר התוסף.​