תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש בתוסף NeaText (להלן : "התוסף"). השימוש בתוסף ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש בתוסף ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון סלולארי סמארטפון, מחשב לוח (טאבלט) וכיוצ"ב, במערכות הפעלה של אפל (iOS) וגוגל (אנדרואיד) בלבד.

תנאי השימוש בתוסף מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, ( audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה ( animation ), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ( sample ), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ( format ), פרוטוקול, מאגר נתונים, תכנים כלכליים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית ( icon ).

מפתחי התוסף רשאים לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתם הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת התוסף, והודעה על כך תפורסם בכתובת / (להלן: אתר התוסף) לאחר השינוי.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין "NeaText" או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של תוספים בחנות התוספים של גוגל (להלן: G Suite Marketplace).

בהתקנת התוסף, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמיע טענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

השימוש בתוסף NeaText

הנך רשאי להשתמש בתכנים בתוסף NeaText בהתאם לכללים המפורטים להלן.

אינך רשאי לעשות כל שימוש בתוסף NeaText שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.

מדיניות פרטיות

מפתחי NeaText מכבדים את פרטיותך בתוסף. מדיניות הפרטיות העדכנית של תוסף NeaText נמצאת בכל עת באתר התוסף והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוסף NeaText, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד התוסף, וכן בכל תוכן הכלול בו הינו של מפתחי NeaText בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למפתחי NeaText להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפתחי NeaText או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות מפתחי NeaText

מפתחי NeaText יעשו כמיטב יכולתם לספק תוסף איכותי ונטול תקלות. יחד עם זאת, מפתחי NeaText לא יהיו אחראים בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש בתוסף, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש בתוסף ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש בתוסף ו/או לאיכות (לרבות החסרה / הוספה של תוכן) או מהירות השימוש בתוסף.

​עיבוד ועיצוב התכנים על ידי תוסף NeaText מותאם להגדרות ברירת המחדל של Google Docs. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפתחי NeaText בגין עיבוד ועיצוב של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום התכנים המעובדים. השימוש בתוסף NeaText ייעשה, איפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפתחי NeaText או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד מפתחי NeaText.

שינויים בתוסף והפסקת השירות

מפתחי NeaText יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה התוסף, המראה שלו ועיצובו, ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך בתוסף – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים בתוסף יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפתחי NeaText בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאים מפתחי NeaText להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו, יהיה בית המשפט המוסמך שמושבו בעיר באר-שבע.

פנו אלינו

מפתחי NeaText מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי התוסף ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי התוסף פוגע בך מטעם כלשהו, או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש בתוסף. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: NeaTextAddOn@gmail.com